PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

 

Datum objave:  29. 6. 2003   


Rješenje o osnivanju

 

Fondacija "RUĐER BOŠKOVIĆ-DONJA HERCEGOVINA" Neum, podnijela je zahtjev za upis u Registar fondacija. Uz zahtjev je priložena sva propisana dokumentacija: Statut Fondacije, Ugovor o osnivanju Fondacije od 10.02.2003. godine, Odluka o imenovanju ravnatelja Fondacije od 11.02.2003. godine, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje, popis članova organa upravljanja i podaci o osnivaču.Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
S A R A J E V O

Broj: 04-05-2-640/03
Sarajevo, 20.5.2003. godine


 Federalno ministarstvo pravde, rješavajući po zahtjevu FONDACIJE "RUĐER BOŠKOVIĆ-DONJA HERCEGOVINA" Neum, za upis u Registar fondacija, temeljem članka 29. stavak 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), donosi

R J E Š E N J E

1. Upisuje se u Registar fondacija FONDACIJA "RUĐER BOŠKOVIĆ-DONJA HERCEGOVINA", sa sjedištem u Neumu, Ul. Dubrovačka broj 38.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 35. knjiga I Registra, dana 20.05.2003. godine.
3. Djelatnosti fondacije su: zaštita, istraživanje, vrednovanje i prezentacija prirodnog, kulturno-povijesnog naslijeđa prostora općina Čapljina, Neum, Ravno i Stolac s Popovim poljem u središtu, naselja Ravno, Zavala, špilja Vjetrenica, sa sjevera rijekom Bregavom i Radimljom, sa zapada rijekom Neretvom i Hutovim blatom, te planinom Žabom i Zažabljem na jugu do Neuma, za koje se osniva Fondacija, a naročito: speleološke, geološko-morfološke i hidrološke osobnosti podzemlja, krajobrazne raznolikosti prostora, flore i faune područja, sakralnih i vjerskih objekata i spomenika kulture; organiziranje i podupiranje znanstveno-istraživačkog i stručnog rada na teme značajne za ciljeve Fondacije; organiziranje istraživačkih kolonija, simpozija, kongresa i okruglih stolova; educiranje mladeži o vrijednostima i posebnostima prostora, te načinima njegove zaštite; stvaranje navika, naročito kod mladeži, te razvijanje kulture prikupljanja vrijednih informacija i predmeta prirodnog i kulturnog naslijeđa; poticanje organiziranja i razvoja udruga značajnih za ostvarivanje ciljeva Fondacije; ustroj Web stranice za prezentaciju vrijednosti i međusektorsku komunikaciju sa svim zainteresiranim; povezivanje znanstvenika (biologa, ekologa, speleologa, arheologa, geologa, etnologa, povjesničara, demografa, onosmatičara i dr.) na zaštiti i istraživanju prostora; razvijanje ekološke svijesti odraslih, napose zaposlenih u gospodarstvu, te poticanje rasta gospodarstva na principima održivog razvoja; organiziranje i podupiranje izdavačke djelatnosti (časopisi, knjige, zbornici radova, audio i video priloga, itd.); podupiranje gospodarskih projekata koji unapređuju turističku valorizaciju projekta, kao tipičnog kraškog reljefa, naročito u pogledu seoskog turizma, a sukladni su ciljevima fondacije; podupiranje i promocija programa efikasne vodoopskrbe kao preduvjeta povratka stanovnika; ostvarivanje kontakta s odgovarajućim institucijama i udrugama u BiH, RH i svijetu; zalaganje za uspostavu speleološkog parka; zalaganje za prometno otvaranje regije ponovnom uspostavom uskotračne turističke pruge Čapljina-Hutovo-Ravno-Zavala, te cestovnom prometnicom Stolac-Neum i Dračevo-Ravno.
4. Fondaciju zastupa i predstavlja Pero Marijanović, ravnatelj Fondacije.


O b r a z l o ž e n j e

 Fondacija "RUĐER BOŠKOVIĆ-DONJA HERCEGOVINA" Neum, podnijela je zahtjev za upis u Registar fondacija.

 Uz zahtjev je priložena sva propisana dokumentacija: Statut Fondacije, Ugovor o osnivanju Fondacije od 10.02.2003. godine, Odluka o imenovanju ravnatelja Fondacije od 11.02.2003. godine, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje, popis članova organa upravljanja i podaci o osnivaču.

 Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama za upis navedene fondacije u Registar fondacija, pa je iz tih razloga riješeno kao u dispozitivu rješenja.

 POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka, a uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili prijepisu

M I N I S T R I C A
Borjana Krišto

Dostaviti:                                                                                 
1. Fondacija,                  
2. Zbirka isprava,
3. A r h i v a.
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)