PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

 

Datum objave:  29. 6. 2003   


Statut fondacije "Ruđer Bošković - Donja Hercegovina"

 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o udruženjima i fondacijama(«Službene novine Federacije BiH , broj 45/02)utemeljitelji Fondacije «Ruđer Bošković-Donja Hercegovina» dana 10.veljače 2003.godine donose Statut Fondacije "Ruđer Bošković - Donja Hercegovina"       Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o udruženjima i fondacijama(«Službene novine Federacije BiH , broj  45/02)utemeljitelji Fondacije «Ruđer Bošković-Donja Hercegovina» dana 10.veljače 2003.godine donose

STATUT

 FONDACIJE 
''RUĐER BOŠKOVIĆ - DONJA HERCEGOVINA''


I – TEMELJNE ODREDBE


Članak 1.

Statutom Fondacije ''RUĐER BOŠKOVIĆ-DONJA HERCEGOVINA'' ( u daljnjem tekstu: Statut ) uređuje se:
- naziv i sjedište fondacije;
- ciljevi i djelatnost fondacije;
- zastupanje i predstavljanje fondacije;
- organi fondacije, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasovanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom;
- oblik i sadržaj pečata fondacije;
- oblik i sadržaj znaka fondacije;
- stjecanje i raspolaganje imovinom;
- način donošenja financijskog izvješća i izvješća o radu;
- postupak za donošenje statuta, izmjene i dopune statuta i drugih općih akata fondacije;
- uvjeti i način učlanjenja, istupanje iz fondacije, kao i prava, dužnosti i odgovornost utemeljitelja fondacije;
- uvjeti i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada fondacije;
- pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada fondacije;

Statutom će se regulirati i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnost fondacije.

 

 


Članak 2.

Naziv Fondacije je: ''Ruđer Bošković - Donja Hercegovina'' ( u daljnjem tekstu:Fondacija).
Sjedište Fondacije je u Neumu,ulica Dubrovačka broj 38.

 

Članak 3.

Fondacija se u vršenju svojih poslova sukladno Statutu koristi pečatom okruglog oblika , promjera 40 mm sa tekstom: Fondacija ''Ruđer Bošković - Donja Hercegovina'' …
U sredini pečata nalazi se znak Fondacije.


Članak 4.

Fondacija ima znak.
Znak Fondacija ''Ruđer Bošković -Donja Hercegovina'' je štit ,u bojama hrvatske zastava , crven , bijeli , plavi.
A/  u crvenom polju nalazi se križ , a ispod križa lik Zavalskih ptica,
B/  na bijelom polju nalazi se kompozicija kola sa stećaka,
C/  u donjem plavom polju nalazi se lađa drevnih Daorza 


Članak 5.

Cilj Fondacije  je:

- promicanje i jačanje ideja i svijesti o jedinstvenosti prirodno –kulturno-povijesnog ambijenta područja, općina Čapljina,Neum,Ravno i Stolac sa Popovim poljem u središtu,naseljem Ravno,Zavalom ,špiljom Vjertenicom,sa sjevera rijekom Bregavom ,Radimljom,sa zapada rijekom  Neretvom i Hutovim blatom,te planinom Žabom i Zažabljem na jugu sve do Neuma , kao bogate i za život podesne sredine,pravilne i učinkovite uporabe i zaštite tih rijetkih resursa te okupljanje autohtonih i vanjskih snaga – pojedinaca , ustanova i udruga – na ostvarenju tih ciljeva.
- fondacija svojom djelatnošću promiče načela održiviog razvoja te prirodne, socijalne i duhovne ekologije.
- Podupiranje gospodarski održivog razvoja koji neće biti suprotstavljen ciljevima očuvanja zaštite prirodne i kulturne baštine
potiče i jača znanstveno istraživački rad pri tome koristeći europska i svjetska iskustva i metode.
 

  Članak 6.


      Djelatnosti Fondacije  kojima se ostvaruju  njeni ciljevi jesu:

- zaštita, istraživanje, vrednovanje i prezentacija prirodnog kulturnog - povijesnog naslijeđa prostora , općina Čapljina,Neum,Ravno i Stolac sa Popovim poljem u središtu ,nasele Ravno , naselje Zavala,špiljom Vjetrenicom ,sa sjevera rijekom Bregavom,Radimljom,sa zapada rijekom Neretvom i Hutovim blatom,te planinom Žabom i Zažabljem na jugu sve do Neuma, za koji se osniva Fondacija, naročito :
speleološke, geološko – morfološke i hidrološke osobnosti podzemlja,krajobrazne raznolikosti prostora,flore i faune područja,sakralnih i  vjerskih objekta,spomenika  kulture;

-   organiziranje i podupiranje znanstveno – istraživačkog i stručnog rada na teme značajne za ciljeve Fondacije:
- Organiziranje istraživačkih  kolonija,simpozija,kongresa i okruglih stolova
- educiranje mladeži o vrednotama i posebnosti prostora te načinima njegove zaštite;
- stvaranje navika, naročito kod mladeži, te razvijanje kulture prikupljanja vrijednih informacija i predmeta prirodnog i kulturnog naslijeđa;
- poticanje organiziranja i razvoja  udruga značajnih za ostvarivanje cilja Fondacije;
- ustroj Web stranice za prezentaciju vrednota i međusektorsku komunikaciju sa svim zainteresiranim,
- povezivanje znanstvenika ( biologa, ekologa, speleologa, arheologa, geologa, etnologa, povjesničara, demografa, onomastičara  i dr. ) na zaštiti i istraživanju prostora;
- razvijanje ekološke svijesti odraslih, napose zaposlenih u gospodarstvu, te poticanje rasta gospodarstva na principima  održivog razvoja
- organiziranje i podupiranje izdavačke djelatnosti (časopisi, knjige, zbornici  radova, audio i video priloga ,itd.).

      -      podupiranje gospodarskih projekata koji unaprjeđuju turističku valorizaciju prostora,kao tipičnog kraškog reljefa,naročito u pogledu seoskog turizma, a sukladni su ciljevima fondacije;
- podupiranje i promocija programa održivog gospodarskog razvoja temeljena na proizvodnji ekološke hrane;
- podupiranje i promocija programa efikasne vodoopskrbe regije kao preduvjeta povratka stanovnika;
- ostvarivanje
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)