PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

 

Datum objave:  23. 9. 2009   


SREDNJOVJEKOVNI NATPISI STOLAČKOGA KRAJA (2), Marinka Šimić, Staroslavenski institut, Zagreb

 

Drugi nastavak teksta.nadredno pisanje grafema t, u riječi pisa spojena su tri grafema: pis, te u riječi napovic? spojeni su i i c. Najviše je ligatura na najstarijem Natpisu Marije Divice, ukupno 11. Sve su dvoslovčane, u njima se spajaju suglasnici: mc, ar, pr, av, ab, mr, a rjeđe suglasnik i samoglasnik, npr. m?, po. Povezivanje suglasnika u ligaturama može se protumačiti kao još jedan primjer utjecaja glagoljske grafije, uz uporabu E za sekvencu ja. Na istom su natpisu potvrđene title iznad riječi m(i)s(e)ca, d(i)v(i)ca, b(o)žija, i iznad brojeva, a zanimljivo je da se iznad riječi p(o)pa i let(o) nalazi nadredno o. Na boljunskim se natpisima ne rabe ligature, po čemu pokazuju sličnost s broćanskim natpisima. Zapravo, to je još jedna poveznica među stećcima istočne Hercegovine i onima iz Brotnja, za koje je A. Benac utvrdio da imaju dosta sličnosti, kako u oblicima stećaka, tako i prema načinu ukrašavanja.[1] Za razliku od te dvije skupine natpisa, na Natpisu Vignja Miloševića često se koriste ligature, a također na Natpisu vojvode Masna.

 

5. Jezik

5. 1. Uvod

Kad govorimo o jeziku natpisa, treba imati na umu najmanje dvije činjenice: u usporedbi sa sadržajnim, jezičnim i paleografskim bogatstvom što ga imaju rukopisi i drugi dulji pisani tekstovi, natpisi su opsegom i sadržajem općenito kratki, lapidarni, često šturi i stereotipni. Oskudni riječima, oskudni su i slovima, pa katkad nemaju ni sva slova azbuke (kad je riječ o glagoljskim ili ćirilskim spomenicima). Stoga, oni ne omogućuju podrobnu jezičnu raščlambu pojedinih jezičnih i grafijskih oblika, kao što ih pruža obilje i učestalost tih oblika u dugim tekstovima. S druge strane, natpisi imaju jednu prednost pred duljim rukopisima: dublje su i prisnije od njih uronjeni u život: javni društveni, ambijentalni, život pojedinca, mali svakodnevni. Stoga se i oblici živoga govorenoga jezika i dijalekatske osobitosti jednoga vremena i kraja slobodnije pojavljuju na natpisima nego u liturgijskim rukopisima koji su strože vezani za normu.[2] Svi su natpisi stolačkoga kraja pisani hrvatskim narodnim jezikom s pojedinim obilježjima crkvenoslavenskoga književnoga jezika, iznimka je Natpis Marije Divice u kojemu pretežu crkvenoslavenske jezične crte.

 

            5. 2. Fonologija

 

            5. 2. 1. Znakovi za poluglas

            Znakovi za poluglas, jor i jer na kamenim se spomenicima bosanskohercegovačkoga područja ne pojavljuju redovito. Katkad se ne može posve pouzdano odrediti koji je to znak, tj. tvrdi ili meki poluglas. Stoga nije jednostavno odgovo
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)